OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu biodobrutky.cz je Vladislava Zombkovská, Jesenická 2013/19 Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 03089487, DIČ: CZ8456244863, zapsán v registru ÚP v Krnově č.j. 2216224/14/3214-05800-802596, telefon: +420 737 319 385, e-mail: vladislavazombkovska@seznam.cz (dále jen prodávající).

1.2. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu biodobrutky.cz (dále jen kupující).

1.3. Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, že se s nimi řádně seznámil a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně dopravních a expedičních nákladů a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění nebo odeslání objednávky.

1.4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 21. listopadu 2014.

 

2. Vymezení pojmů

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kpujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu biodobrutky.cz.

2.3. Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu biodobrutky.cz, jeho popis, váha a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců a dodavatelů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

 

3. Registrace kupujícího

3.1. Kupující má možnost vytvořit si na webových stránkách internetového obchodu biodobrutky.cz svůj vlastní zákaznický účet, a to prostřednictvím své registrace.

3.2. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

3.3. Kupující je oprávněn svou registrací kdykoli zrušit písemným požadavkem na e-mail: vladislavazombkovska@seznam.cz. Zrušení registrace bude kupujícímu potvrzeno prostřednictvím elektronické pošty.

 

4. Objednávka zboží

4.1. Řádná obejdnávka zboží učiněná kupujícím se považuje za návrh na uzavření smlouvy.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu, dodací adresu, e-mailové i telefonické spojení nakupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží a způsob úhrady.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží prostřednictvím webových stránek internetového obchodu biodobrutky.cz.

4.4. Kupující je oprávněn stornovat jim učiněnou objednávku nejpozději následující den po jejím odesláním prodávajícímu, a to e-mailem na adresu: vladislavazombkovska@seznam.cz.

4.5. Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

4.6. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.7. Potvrzení objednávky prodávajícím obsahuje tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, cenu za doručení zboží a doručovací adresu.

4.8. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení potvrzení objednávky kupujícímu. Nebude-li objednávka potvrzena prodavajícím v uvedené lhůtě, vzniká kupujícímu právo vzít svou objednávku zpět.

 

5.Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je adresa provozovatele.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí při osobním odběru nebo jeho předáním České poště.

 

6. Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu biodobrutky.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítána částka za dopravu zboží na místo určené kupujícím.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:

a) dobírkou,

b) platbou předem na účet,

c) platbou v hotovosti  při osobním odběru.

6.4. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

 

7. Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem, zavazuje se vyexpedovat bez zbytečného odkladu nejpozději do dvou pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy.

7.2. Zvolí-li kupující jako způsob doručení dodávaného zboží osobní odběr, zavazuje se je připravit k odběru do dvou pracovních dnů po uzavření smlouvy. Kupujícímu je v případě potvrzení dostupnosti zboží zaslána zpráva e-mailem o možnosti vyzvednutí zboží. Připravené zboží je rezervováno pro kupujícího sedm kalendářních dnů. Poté je objednávka stornována pro nevyzvednutí kupujícím (pokud není s kupujícím individuálně dohodnuto jinak).


8. Dopravní podmínky a cena za dopravu

8.1. Objednané zboží je zasíláno přes Českou poštu. Jednotná cena poštovného pro Českou republiku činí 79 Kč (platba předem na účet) nebo 129 Kč (dobírka), pro zahraničí v rámci EU činí 390 Kč (dobírka). Také je možný osobní odběr v Krnově, a to po telefonické domluvě.

8.2. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci samotnému i prodávajícímu.

 

9. Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

9.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí při osobním odběru nebo okamžikem jeho předání přepravci.

9.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

 

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu biodobrutky.cz i bez udání důvodů, nejpozději však do 7 dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno.

10.2. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 10.1 tohoto článku obchodních podmínek, je kupující povinen vrátit na vlastní náklady již dodané zboží zpět prodávajícímu, a to v původním neporušeném obalu jako obchodní balík nebo osobně na adresu provozovatele. Vrácené zboží musí být nepoužité a nepoškozené. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i originál dokladu o jeho koupi. Nebezpečí škody na zboží, ohledně kterého kupující odstoupí od smlouvy, nese kupující až do okamžiku jeho doručení prodávajícímu. Prodávající není oprávněn převzít zboží zaslané na dobírku.

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně na adresu provozovatele, kde musí být uvedeno číslo objednávky, požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla účtu nebo přesné adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

10.4. V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na doručení zboží kupujícímu).

10.5. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží, než si objednal, nejpozději však do dvou dnů od jeho převzetí. Prodávající je povinen mu již zaplacenou částku za toto zboží (vyjma dopravného) bez zbytečného odkladu po doručení zboží a jeho kontrole, nejpozději však do dvou pracovních dnů po doručení zboží prodávajícímu. Tato částka bude vrácena kupujícímu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, případně v hotovosti oproti zpětnému převzetí zboží.

10.6. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že si kupující objednané zboží nepřevezme do sedmi dnů od oznámení termínu nebo v případě, že kupující jiným způsobem nepřevezme nebo odmítne zboží převzít. V tomto případě má prodávající právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou.

10.7. Projeví-li kupující vůli o znovu doručení zásilky prodávajícím, kterou si nevyzvedl při prvním pokusu o doručení, je celková částka navýšena o dopravné.

 

11. Odpovědnost za vady, zaruční podmínky a vyřízení reklamace

11.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou dnů od jeho převzetí.

11.2. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Kupující je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě.

11.3. Kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží osobně nebo obchodním balíkem na adresu prodávajícího.

11.4. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

11.5. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího zodpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona číslo 40/1964Sb.,občanský zákoník v platném znění a zákona číslo 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údají kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem číslo 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

12.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

12.3. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence.

 

13. Práva třetích osob, odpovědnost

13.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu biodobrutky.cz. Informace o zboží uvedené na těchto stránkách nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

YmZkNDJlY